Člani Društva za marketing Slovenije se vsako leto zberemo na rednem letnem zboru članov Društva, kjer pregledamo tekoče delovanje društva ter naredimo načrte za prihodnost.

Redni zbor članov
sklicuje upravni odbor. Izredni zbor članov se skliče na podlagi sklepa upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, kateri mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni zbor članov sklepa le o zadevi, za katero je sklican.

Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Za obveščanje članov o zboru se uporabijo spletne strani društva in elektronski naslov, ki ga je posamezen član navedel na prijavnici. Zbor članov je lahko reden ali izreden.

O sklicu zbora članov s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem. Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot tretjina članov. Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov društva. Zbor članov vodi izvršni direktor društva. Na zboru članov se vodi zapisnik, ki ga lastnoročno podpišejo zapisnikar in dva overovatelja, ki jih v sklicu zbora imenuje upravni odbor, potrdi pa zbor članov. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo tudi za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne. Vsak član ima en glas. Z večino prisotnih glasov odločajo o vseh zadevah, razen o spremembah statuta, formalnem povezovanju in prenehanju društva, kjer je potrebna dvotretjinska večina prisotnih članov.

Zbor članov se lahko skliče in izvede tudi korespondenčno, če temu načinu ne nasprotuje vsaj tretjina članov. Korespondenčna seja zbora članov lahko poteka z elektronsko in navadno pošto oz. z uporabo drugih sredstev telekomunikacijske tehnologije. Pri korespondenčni seji je upravni odbor dolžan poskrbeti za ustrezne ukrepe, s katerimi se zagotavlja identiteta članov in preprečujejo morebitne zlorabe. Sicer se za sklic in izvedbo ter za odločanje na korespondenčnem zboru članov smiselno uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena.

Zbor članov se lahko vedno skliče korespondenčno za odločanje o imenovanju nadomestnega člana UO. V tem primerih mora korespondenčna seja biti opravljena v največ 2 tednih od sklica. Za veljaven sklep mora glasovati 30 % članov.

Datoteke

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam