ČLANSTVO V DRUŠTVU ZA MARKETING SLOVENIJE

Delo društva je javno. Društvo obvešča svoje člane prek elektronskih sporočil, poročil, sredstev javnega obveščanja in interneta. Širša javnost je o delu društva obveščena tako, da so sestanki društva javni, nanje se vabi zainteresirane fizične osebe ter predstavnike medijev. Za zagotavljanje javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren izvršni direktor.

Član društva lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja z dejavnostmi na področju marketinga. Določbe tega statuta se uporabljajo smiselno enako za vse člane društva, ne glede na to, ali je član fizična ali pravna oseba, razen če statut za pravne osebe drugače določa. Članstvo v društvu je prostovoljno.

Oseba, ki želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti izpolnjeno pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva.

Člani društva so samo tisti, ki imajo plačano članarino za tekoče koledarsko leto oziroma v primeru, da je od izdaje računa za tekoče leto preteklo manj od 30 dni, tisti, ki so imeli plačano članarino v preteklem letu. Člani plačujejo članarino na način in v višini, ki jo določi upravni odbor društva. Upravni odbor lahko določi višino članarine za različne kategorije članov različno. Pod enakimi pogoji lahko član društva postane tudi tuj državljan. Društvo ima redne in častne člane.

Pravice članov so, da:

 • volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • sodelujejo pri delu in odločajo v organih društva,
 • uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti društva,
 • sodelujejo pri izdelavi programa društva in so seznanjeni s poslovanjem društva ter z njegovim finančno - materialnim poslovanjem,
 • sprejemajo pohvale in nagrade za delo v društvu ter za dosežene uspehe.

Obveznosti članov so, da:

 • spoštujejo statut, druge akte in sklepe organov društva,
 • aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • redno plačujejo članarino,
 • dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • prenašajo izkušnje in znanje na ostale člane,
 • varujejo ugled društva.

Pravne osebe svoje pravice in obveznosti v društvu uresničujejo po svojem zakonitem zastopniku ali po pooblaščencu, ki se mora izkazati s pooblastilom zakonitega zastopnika.

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo oz. s prenehanjem pravne osebe.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ni plačal članarine. Član društva, ki deluje v nasprotju z namenom in cilji društva je lahko izključen. O izključitvi člana društva odloča zbor članov z večino prisotnih glasov.

Po izpolnitvi prijavnice boste na izbrani naslov dobili račun za plačilo članarine. Članarina velja za koledarsko leto.

Namen društva je uveljavljanje marketinga kot stroke, večanje njegovega pomena v poslovnem svetu, medsebojno povezovanje fizičnih oseb in druženje članov, ki so s pristopom v društvo izkazali interes za razvoj marketinga.

Namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

 • spremljanje dogajanj in novih spoznanj s področja marketinga in prenašanje le-teh na člane društva,
 • dajanje ustrezne pomoči članom društva pri reševanju vprašanj s področja marketinške problematike, izmenjavanje izkušenj med člani,
 • sodelovanje s strokovnimi institucijami na področju izobraževanja in drugih oblik razvoja stroke,
 • sodelovanje pri izdelavi in opozarjanje na ustrezno strokovno izrazje za vsa področja marketinga,
 • izmenjava izkušenj s strokovnjaki po svetu,
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi društvi,
 • sodelovanje s specializiranimi izdajatelji publicistike in strokovne literature,
 • organiziranje strokovnih predavanj in seminarjev,
 • organiziranje Slovenske marketinške konference,
 • sodelovanje pri izdajanju marketinške revije Akademija MM,
 • druge aktivnosti, s katerimi zagotavlja doseganje namena in ciljev društva ter uresničuje interese članstva.

Dejavnost društva izhaja iz njegovih ciljev in nalog, in sicer je dejavnost društva spremljanje dogajanj in novih spoznanj s področja marketinga in prenašanje le-teh na člane društva, sodelovanje s strokovnimi institucijami na področju izobraževanja in drugih oblik razvoja stroke, sodelovanje s specializiranimi izdajatelji publicistike in strokovne literature, organiziranje strokovnih predavanj in seminarjev, organiziranje Slovenske Marketinške konference, sodelovanje pri izdajanju marketinške revije Akademija MM ter izvajanje drugih aktivnosti, s katerimi društvo zagotavlja doseganje namena in ciljev društva ter uresničuje interese članstva.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam