Tik pred zaključkom leta 2011 je izšla že 18. številka znanstvene revije za trženje – Akademija MM. Urednik tokratne številke je bil dr. Borut Milfelner (EPF Maribor), v njej pa je predstavljenih pet prispevkov s področja slovenske marketinške znanosti. V tokratni številki se dotikamo različnih področij, med drugim avtorji govorijo o vedenju mladih odjemalcev in vedenju gospodinjstev, merjenju marketinškega delovanja, kritičnem pogledu na družbeno odgovornost in o učinkovitosti vrednostne verige v lesni industriji.

18. Akademija MM (PDF)

V 18. Akademiji MM je predstavljenih pet prispevkov s področja slovenske marketinške znanosti. Svoje prispevke so prispevali: Matevž Rašković (Dejavniki nakupnegaodločanja mladih porabnikov), Barbara Mörec (Zakaj je slovenska lesnopredelovalna industrija izgubila svetovni trg), Petra Došenović Bonča, Anja Milenkovič Kramer, Maks Tajnikar, Nina Ponikvar (Horizontalna mobilnost gospodinjskih odjemalcev električne energije in njihovapripravljenost plačati dodatne storitve), Špela Juhart, Urša Golob (Potrošnik in komuniciranje družbene odgovornosti) in Špela Petraš, Urša Golob (Sistematičnost merjenja marketinškega delovanja v slovenskih podjetjih).

  • Matevž Rašković: Dejavniki nakupnega odločanja mladih porabnikov: medkulturna primerjava več držav (izvirni znanstveni članek)

Matevž Rašković se v svojem prispevku ukvarja s problematiko odločitvenega procesa mladih odjemalcev in odgovarja na raziskovalno vprašanje, ali je možno pri tej ciljni skupini govoriti o »univerzalni kulturi«. Problematiko empirično proučuje na vzorcu mladih odjemalcev iz Slovenije, Turčije, Malezije in Kazahstana. Ugotavlja, da sta dva najpomembnejša odločitvena dejavnika pri mladih odjemalcih cena in kakovost. Za oba velja, da se glede na kulturne značilnosti raziskovanih segmentov ne razlikujeta veliko, medtem ko tega ne moremo trditi za zaznavanje znamke. Iz tega izhaja pomembna ugotovitev raziskave, da mora znamka, namenjena mladim, vsebovati sporočilo o ustreznem razmerju med ceno in kakovostjo ter imeti regionalno prilagojeno »osebnost«.

  • Barbara Mörec: Zakaj je slovenska lesnopredelovalna industrija izgubila svetovni trg: kako izboljšati konkurenčnost slovenske lesnopredelovalne verige (strokovni članek)

Barbara Mörec se sprašuje, kakšni so razlogi za veliko zmanjšanje izvoza slovenskih lesnih izdelkov, čeprav se slovenske zaloge lesa večajo. Čeprav je lahko eden izmed razlogov za to svetovna gospodarska kriza, so še bolj pomembni razlogi razdrobljeno lastništvo in pomanjkanje tržne naravnanosti ter interesov lastnikov. Avtorica daje pomembne predloge predvsem na področju povečanja učinkovitosti vrednostne verige, v smislu spodbujanja marketinga povezav med lastniki gozdov in v smislu procesa certificiranja, ki omogoča večjo konkurenčnost na globalnih trgih.

  • Petra Došenović Bonča, Anja Milenkovič Kramer, Maks Tajnikar, Nina Ponikvar: Horizontalna mobilnost gospodinjskih odjemalcev električne energije in njihova pripravljenost plačati dodatne storitve: platforma za pripravo novih marketinških strategij slovenskih distributerjih električne energije (izvirni znanstveni članek)

Petra Došenović Bonča, Anja Milenković Kramer, Maks Tajnikar in Nina Ponikvar z namenom priprave ustrezne osnove za razvoj strategij slovenskih distributerjev električne energije proučujejo preference slovenskih gospodinjstev – porabnikov električne energije. Posebej se osredotočajo na pripravljenost gospodinjstev za nakup in plačilo izdelkov in storitev, ki jih distribucijska podjetja za električno energijo doslej niso ponujala. Pri tem največji poudarek dajejo storitvama spletnega dostopa in popravilom električnih aparatov. Osnovno spoznanje raziskave je, da so slovenski porabniki električne energije občutljivi na cenovne in necenovne dejavnike ponudbe ter so pripravljeni za nakup nekaterih izdelkov in storitev, ki jih distributerji električne energije doslej še niso ponujali.

  • Špela Juhart, Urša Golob: Potrošnik in komuniciranje družbene odgovornosti: pogled skozi perspektivo ustvarjanja smisla (pregledni znanstveni članek)

Špela Juhart in Urša Golob s kritičnim pogledom na družbeno odgovornost, ki je teoretično in raziskovalno usmerjeno le v podjetja, njihove ugodnosti in težave, prispevata k razširjenemu pojmovanju omenjenega koncepta. Njuno raziskovanje je usmerjeno k potrošniku in njegovi konstrukciji družbene odgovornosti ter k procesom ustvarjanja pomenov družbene odgovornosti. V svoje raziskovanje vključujeta koncept ustvarjanja smisla, ki je lahko dobra podlaga za razvoj novih komunikacijskih pristopov družbeno odgovornih podjetij.

  • Špela Petraš, Urša Golob: Sistematičnost merjenja marketinškega delovanja v slovenskih podjetjih (izvirni znanstveni članek)

Tretji izvirni znanstveni članek se loteva merjenja marketinškega delovanja,ki je v podjetjih mnogokrat prezrto. Špela Petraš in Urša Golob v okviru kvalitativne raziskave na manjšem vzorcu velikih slovenskih podjetjih ugotavljata, da je sistematičnost merjenja marketinškega delovanja med preučevanimi podjetji že precej razvito in da takšna podjetja sledijo trendom podjetij, ki poslujejo na razvitih trgih. Prispevek ima pomembno težo,saj avtorici podrobneje razjasnita vlogo in pomen merjenja marketinškega delovanja, problematike pa se lotevata na način, ki prispeva k večji transparentnosti in razumevanju najpogosteje uporabljenih metrik marketinškega delovanja.

Mednarodna standardna serijska številka Akademija MM (spletna izdaja): ISSN 2630-4368.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice