Tokratna številka Akademije MM je prvič nastala pod taktirko stalnega uredniškega odbora, ki ga sestavljajo asist. dr. Mateja Bodlaj z Ekonomske fakultete, izr. prof. Urša Podnar Golob s Fakultete za družbene vede in doc. dr. Matjaž Iršič z Ekonomsko-poslovne fakultete. Člani uredniškega odbora se bodo pri urednikovanju revije izmenjavali.

Gostujoči urednik 19. Akademije MM, doc. dr. Matjaž Iršič, je v svojem uvodniku zapisal: "V vabilu k oddaji prispevkov za to številko znanstvene revije Akademija MM smo zapisali »marketing v obdobju globalne gospodarske recesije« s ciljem, da avtorji prispevkov usmerijo svojo pozornost nanj, hkrati pa predstavijo zanimive marketinške probleme, katerih teoretične in empirične rešitve bodo pripomogle h krepitvi marketinga kot znanstvene discipline in bodo predstavljale izzive sodobnega marketinga. Menim, da pričujočih pet prispevkov v precejšnji meri izpolnjuje ta pričakovanja."


19. Akademija MM (PDF)

V 19. Akademiji MM je predstavljenih pet prispevkov s področja slovenske marketinške znanosti:

  • Petra Zabukovec Baruca, Helena Nemec Rudež, Eva Podovšovnik Axelson: Analiza konkurenčnosti turistične destinacije Portorož (izvirni znanstveni članek)
  • Boris Snoj, Vladimir Gabrijan: Redefiniranje pojma izdelek za teorijo in prakso marketinga (pregledni znanstveni članek)
  • Mateja Kos Koklič, Irena Vida: Dejavniki nalaganja piratskih datotek s spleta pri Slovencih (izvirni znanstveni članek)
  • Milan Jurše, Polona Tominc, Jerneja Jager: Kompleksnost vzvodov strategije prodajnih poti v izvoznem trženju (izvirni znanstveni članek)
  • Hana Šuster Erjavec: Vpliv tržne strukture na družbeno blaginjo z vidika zadovoljstva porabnikov (izvirni znanstveni članek)

V zadnjem delu te številke predstavljamo tudi novost na knjižnem trgu, knjigo Strateški marketing, avtorjev Dušana Radonjiča inMatjaža Iršiča.
V 19. številki Akademije MM vam predstavljamo naslednje prispevke

  • Petra Zabukovec Baruca, Helena Nemec Rudež, Eva Podovšovnik Axelson: Analiza konkurenčnosti turistične destinacije Portorož (izvirni znanstveni članek)

Petra Zabukovec Baruca, Helena Nemec Rudež in Eva Podovšovnik Axelsson v svojem prispevku preučujejo konkurenčni položaj turistične destinacije Portorož na trgu turističnih storitev z vidika povpraševanja. Pri tem se osredotočajo na posamezne značilnosti turistične destinacije, ki so ključne za njeno pozicioniranje. Namen njihove raziskave je analizirati konkurenčni položaj Portoroža in ugotoviti, ali dosega konkurenčne prednosti na trgu turističnih storitev. Ker je po ugotovitvah avtorjev opravljenih dokaj malo raziskav, ki bi se lotevale problema ugotavljanja relativnega konkurenčnega položaja omenjene slovenske turistične destinacije, je njihova raziskava pomemben prispevek k strateškemu marketingu turističnih storitev.

  • Boris Snoj, Vladimir Gabrijan: Redefiniranje pojma izdelek za teorijo in prakso marketinga (pregledni znanstveni članek)

Prispevek, katerega avtorja sta Boris Snoj in Vladimir Gabrijan, osvetljuje teoretične dileme priopredeljevanju pojma »izdelek« za teorijo in prakso marketinga. Avtorja sta uporabila svoj lasten pogled na problematiko obravnavanja in razumevanja koncepta izdelka, ki po njunem mnenju prispeva k izboljšanju teorije in prakse marketinga,saj predlagata opredelitev izdelka, ki temelji na celostnem pogledu. Razen tega poudarjata potrebo po empiričnem preverjanju predlagane marketinške opredelitve izdelka ter vloge organizacij in njihovih ciljnih skupin pri (so)ustvarjanju možne in dejanske vrednosti izdelkov.

  • Mateja Kos Koklič, Irena Vida: Dejavniki nalaganja piratskih datotek s spleta pri Slovencih (izvirni znanstveni članek)

Z razvitostjo informacijsko-komunikacijske infrastrukture globalne družbe, v kateri živimo, pa v času gospodarske recesije postaja globalen pojav in »problem« tudi spletno piratstvo, ki pridobiva vedno večje razsežnosti. Dejavnike nalaganja piratskih datotek s spleta pri Slovencih preučujeta v svojem prispevku Mateja Kos Koklič in Irena Vida. V njuni kvalitativni raziskavi preučujeta porabnikovo nalaganje piratskih datotek z vidika motivatorjev in zaviralcev, pri čemer poskušata ugotoviti, kateri konstrukti, uporabljeni v teorijah pojasnjevanja piratskega vedenja, se pojavljajo v skupinskih pogovorih, ter na podlagi rezultatov podati implikacije za ustvarjalce politike, glasbeno in filmsko industrijo ter proizvajalce programske opreme.

  • Milan Jurše, Polona Tominc, Jerneja Jager: Kompleksnost vzvodov strategije prodajnih poti v izvoznem trženju (izvirni znanstveni članek)

Prispevek Kompleksnost vzvodov strategije prodajnih poti v izvoznem trženju Milana Juršeta, Polone Tominc in Jerneje Jager zapolnjuje teoretično in empirično praznino na področju distribucije v okviru marketinga in je zato izjemno dobrodošel. Avtorji poudarjajo, da distribucije ne kaže obravnavati zgolj kot ene od sestavin trženjskega spleta podjetja, temveč tudi kot strateško razsežnost razvoja tržne pozicije na izbranih tujih trgih, katere cilj ni zagotoviti zgolj prodajo izdelkov podjetja, temveč ustvariti distribucijski sistem, ki bo podjetju zagotavljal rast prodaje in krepitev konkurenčnih prednosti na trgu. V empiričnem delu prispevka na izbranem vzorcu slovenskih proizvodnih podjetij preverjajo povezanost med izvozno tržno naravnanostjo podjetja, inovativnostjo, odnosi z odjemalci na tujih trgih, blagovno znamko proizvajalca in trgovsko znamko ter strategijo prodajnih poti. Spoznanja njihove raziskave imajo pomembne implikacije za marketinško prakso, predvsem za menedžerje pri gradnji prodajnih poti v proizvodnih podjetjih.

  • Hana Šuster Erjavec: Vpliv tržne strukture na družbeno blaginjo z vidika zadovoljstva porabnikov (izvirni znanstveni članek)

V obdobju globalne gospodarske recesije je merjenje zadovoljstva ciljnih skupin še posebej pomembno, vsakršno ugotavljanje vloge tržne strukture na družbeno blaginjo z vidika zadovoljstva ciljnih skupin pa še prav posebej dobrodošlo. Prav takšne problematike se loteva Hana Šuster Erjavec, ki je na osnovi S-C-P paradigme(v angl. structure-conduct-performance) postavila tezo, da tržna struktura vpliva na zadovoljstvo porabnikov storitev. Izvedla je empirično raziskavo na vzorcu slovenskih porabnikov storitev iz treh različnih tržnih struktur in ugotovila, da je zadovoljstvo porabnikov storitev največje v okviru monopolistične konkurence.

Mednarodna standardna serijska številka Akademija MM (spletna izdaja): ISSN 2630-4368.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam