Predstavljamo vam 21. številko Akademije MM. Namenili smo jo obravnavi aktualnih trženjskih vprašanj in razmišljanju, kako se trženje razvija in prilagaja sodobnim izzivom, kot so spreminjanje nakupnega vedenja porabnikov, naraščajoči vpliv informacijsko-komunikacijske tehnologije, nadgradnja trženjskega načina razmišljanja z vključevanjem etičnih vidikov ipd. Poleg prispevkov o prilagajanju sodobnim izzivom smo številko pustili odprto tudi za prispevke, ki obravnavajo druga aktualna vprašanja, ki so pomembna za razvoj trženjske stroke.

21. Akademija MM (PDF)

Romana Lap, Maja Konečnik Ruzzier: NAKUPNO VEDENJE TURISTOV: POTOVATI S TURISTIČNIMI AGENCIJAMI ALI V LASTNI REŽIJI?

  • V prvem prispevku Romana Lap in Maja Konečnik Ruzzier proučita razlike v nakupnem vedenju turistov, ki potujejo s turistično agencijo, in turistov, ki potujejo v lastni režiji. Z razvojem interneta se je nakupno vedenje turistov močno spremenilo, s tem pa se spreminjata pomen in vloga turističnih agencij, zato je proučevana problematika zelo aktualna. Avtorici se v prispevku osredotočata na potovalni kontekst, ki je še relativno nov in neraziskan dejavnik nakupnega vedenja v turizmu. Njuna kvantitativna raziskava na vzorcu slovenskih anketirancev je potrdila, da je potovalni kontekst pomemben dejavnik nakupnega vedenja. Ugotovitve raziskave imajo pomembne implikacije za prakso, pa tudi za prihodnje raziskovanje nakupnega vedenja turistov.

Tanja Sedej, Damijan Mumel: POGLED VRHNJEGA MANAGEMENTA NA IZBOR ORODIJ INTERNEGA KOMUNICIRANJA MED UVAJANJEM SPREMEMB

  • Sledi prispevek, v katerem Tanja Sedej in Damijan Mumel predstavita pogled vrhnjega managementa na izbor orodij internega komuniciranja med uvajanjem sprememb. Čeprav gre za pomembno temo, jo literatura razmeroma redko in razpršeno obravnava. Avtorja na podlagi literature razvijeta model optimizacije izbora orodij internega komuniciranja med uvajanjem sprememb, v empiričnem delu pa predstavita ugotovitve kvalitativne raziskave na majhnem vzorcu vrhnjih managerjev uspešnih podjetij. Ugotovitve kažejo, da se sodelujoči managerji zavedajo pomena dobro načrtovanega internega komuniciranja pri zmanjševanju negotovosti zaposlenih, pri izboru orodij internega komuniciranja pa so ključnega pomena štiri determinante.

Nina Ivančič, Mateja Kos Koklič: POVEZANOST NAKUPNEGA VEDENJA ORGANIZACIJ S TRŽENJSKIMI ODNOSI NA MEDORGANIZACIJSKEM TRGU

  • Nina Ivančič in Mateja Kos Koklič v tretjem prispevku obravnavata povezanost nakupnega vedenja s trženjskimi odnosi na medorganizacijskem trgu. Gre za zelo aktualno tematiko, saj literatura opozarja na naraščajoč pomen nabavne funkcije in trženjskih odnosov. Avtorici predstavita kvalitativno raziskavo za empirično preverbo povezave trženjskih odnosov z nabavnimi strategijami na majhnem vzorcu slovenskih podjetij, izhajata pa iz obstoječega konceptualnega okvira, ki ga nadgradita z vključitvijo dodatnih dejavnikov. Njuna ključna ugotovitev je, da se večina analiziranih slovenskih podjetij osredotoča na sledenje operativni učinkovitosti pred uspešnostjo, ter navajata razloge za takšno usmerjenost podjetij. Ugotovitve predstavljene študije imajo pomembne implikacije za prakso.

Borut MILFELNER, Jelena JEKNIĆ, Vesna ŽABKAR: NEKATERI VIDIKI VPLIVA UGLEDA NA USPEŠNOST PODJETIJ V SLOVENIJI

  • Borut Milfelner, Jelena Jeknić in Vesna Žabkar v četrtem prispevku proučijo nekatere vidike vpliva ugleda na uspešnost podjetij v Sloveniji. Kot navajajo avtorji, je bilo v Sloveniji že nekaj empiričnih raziskav na področju merjenja samega ugleda, manj pa na področju vpliva ugleda na uspešnost podjetja. Predstavljeni prispevek je eden redkih, ki empirično prouči to povezanost v slovenskem prostoru. Avtorji predstavijo konceptualni model povezav med ugledom, tržno uspešnostjo in finančno uspešnostjo podjetja. Model empirično, z metodo modeliranja strukturnih enačb, preverijo na vzorcu 464 podjetij v Sloveniji. Raziskava kaže, da ugled pozitivno vpliva tako na tržno uspešnost kot na finančno uspešnost.

Jelena Burnik: VEDENJSKO OGLAŠEVANJE V ELEKTRONSKEM KOMUNICIRANJU: OKVIR ZA RAZISKOVANJE

  • Peti prispevek, ki ga je pripravila Jelena Burnik, obravnava nadvse aktualno problematiko t. i. vedenjskega oglaševanja, katerega posebnost je podrobno profiliranje uporabnikov. Kot navaja avtorica, je vedenjsko oglaševanje bistvo najuspešnejših spletnih poslovnih modelov današnjega časa, hkrati pa zbuja številne etične pomisleke. Na podlagi poglobljenega in obsežnega pregleda literature kritično prouči ta pojav v elektronskem komuniciranju in predlaga multidisciplinaren teoretski okvir, ki bi bil primeren za nadaljnje raziskovanje dilem v zvezi z vedenjskim oglaševanjem. Prispevek ponuja enega redkih poizkusov oblikovanja celostnega teoretskega okvira za razumevanje proučevanega pojava.  

Nina Dremelj, Urša Golob: VEČDIMENZIONALNOST KONCEPTA REFERENČNE CENE IN NJEN VPLIV NA PORABNIKA

  • To številko Akademije MM zaokroža šesti prispevek, v katerem Nina Dremelj in Urša Golob obravnavata večdimenzionalnost koncepta referenčne cene in njen vpliv na porabnika. Empirične raziskave o cenah so v slovenskem prostoru zelo redke, zato je prispevek več kot dobrodošel. Avtorici predstavita bogat teoretski okvir za razumevanje referenčne cene, ki ga zaključita s konceptualnim modelom povezanosti referenčne cene z vrednotenjem ponudbe in predpostavljata moderatorski vpliv cenovnega primerjalnega oglaševanja in tipa prodajalne. Model empirično preverita z metodo eksperimenta in predstavita zanimive ugotovitve, ki imajo pomembne implikacije za prakso. Na podlagi ugotovitev ponudita tudi nekaj smernic in predlogov za nadaljnje raziskovanje.  


Avtorjem se zahvaljujemo za oddane prispevke in jih hkrati spodbujamo k nadaljnjemu raziskovanju proučevanih vprašanj. Zahvaljujemo se tudi recenzentom, ki so s konstruktivnimi opombami in predlogi avtorje spodbudili, da so prispevke lahko še izboljšali. Seveda pa hvala tudi vsem vam, spoštovani bralci. Za revijo je ključnega pomena, da doseže vas in vam ponudi zanimive in aktualne prispevke. Upamo, da nam je uspelo.

Želimo vam zanimivo in koristno branje!

Doc. dr. Mateja Bodlaj

Mednarodna standardna serijska številka Akademija MM (spletna izdaja): ISSN 2630-4368.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam