Predstavljamo vam 22. številko Akademije MM. Tokratna številka znanstvene revije ponuja pet kakovostnih člankov s področja marketinga, med njimi štiri izvirne znanstvene članke in en pregledni znanstveni članek. Spodbudno je, da se avtorji vendarle poleg pogosto preučevanih marketinških problemov lotevajo tudi nekaterih očitnih vsebinskih vrzeli v raziskovanju na tem področju.

Med članki velja še posebej izpostaviti preučevanje na področju cen iz marketinškega in psihološkega zornega kota kot tudi obravnavanje nekaterih manj pogostih oziroma bolj specifičnih pojavnih oblik izdelkov. Ta in druga možna področja raziskovanja pomembno prispevajo k obogatitvi zakladnice akademskih znanj s področja marketinga. Od avtorjev tudi v prihodnje pričakujemo, da bodo pri svojem ustvarjanju upoštevali omenjene vrzeli in s svojimi prispevki poskušali dograjevati marketinško teorijo in prakso.

22. Akademija MM (PDF)


Prispevke v 22. številki Akademije MM lahko razdelimo v tri vsebinske sklope. V prvi vsebinski sklop sodita članka, ki preučujeta vprašanje cene ter povezanost med ceno in kakovostjo, v drugi članka s področja marketinškega komuniciranja in v tretji sklop članek, ki se ukvarja z vprašanjem marketinškega spleta mest.

  • Barbara Fekonja, Aleksandra Pisnik Korda: Povezava med ceno in kakovostjo storitev na primeru majhnih namestitvenih ponudnikov

Članek Barbare Fekonja in Aleksandre Pisnik Korda obravnava povezanost med ceno in kakovostjo storitev na primeru majhnih namestitvenih ponudnikov. Z uporabo konceptualnega modela spremljanja zadovoljstva turistov na vzorcu majhnih namestitvenih ponudnikov v Sloveniji sta avtorici ugotavljali, da sta kakovost in zadovoljstvo močneje medsebojno povezani kategoriji kot cena in kakovost.

  • Aleksandra Pisnik Korda, Damijan Mumel, Domen Malc: Cenovna pravičnost in njeni dejavniki v Sloveniji

Pomemben prispevek k marketinški teoriji in praksi je članek Aleksandre Pisnik Korda, Damijana Mumla in Domna Malca o cenovni pravičnosti in njenih dejavnikih v Sloveniji. Avtorji navajajo, da je cenovna pravičnost pomemben koncept v okviru oblikovanja cen, ker pomembno prispeva k odločitvam o nakupnem vedenju, predvsem pa oblikuje podobo ponudnikov v očeh odjemalcev. V raziskavi preučujejo dejavnike oblikovanja zaznav cenovne pravičnosti, kar predstavlja prvi tovrsten preizkus v slovenski akademski sferi. Še posebno velja izpostaviti raziskovanje vpliva spremenljivk, ki določajo kontekst ekonomske izmenjave na ocene cenovne pravičnosti. Med drugim so ugotovili so, da je osebni dohodek pomemben dejavnik v oblikovanju takšnih ocen.

  • Karin Kasesnik, Mihael Kline: Prepričljivost apelov v pisnih gradivih za zdravila brez recepta

V članku o prepričljivosti apelov v pisnih gradivih za zdravila brez recepta Karin Kasesnik in Mihael Kline poskušata določiti apele, povezane s promocijskimi gradivi za zdravila brez recepta, in dokazati njihovo stopnjo prepričljivosti. Konceptualni model, povezan z oglaševanjem zdravil na recept neposredno končnim odjemalcem, so testirali z analizo vsebin, pri čemer so v modelu upoštevali štiri glavne kategorije: učinkovitost, socialno-psihološko izboljšanje, enostavnost uporabe in varnost. Na tej osnovi sta avtorja uvedla nov model, prilagojen zdravilom brez recepta z novimi podkategorijami apelov. Njuni rezultati kažejo, da racionalni apeli prevladujejo nad emocionalnimi apeli.

  • Damjana Jerman, Bruno Završnik: Opredelitev in merjenje integriranega tržnega komuniciranja

Damjana Jerman in Bruno Završnik se v svojem prispevku ukvarjata z opredelitvijo in merjenjem integriranega tržnega komuniciranja. Pri tem najprej podajata pregled različnih opredelitev integriranega tržnega komuniciranja in merjenja dimenzij tega konceptualnega področja. Na podlagi izsledkov empirične raziskave na tem področju na vzorcu slovenskih podjetij avtorja predstavljata in predlagata koncept integriranega tržnega komuniciranja, upoštevajoč štiri raziskovalne konstrukte (latentne spremenljivke): značilnostikomunikacijskih sporočil, enotne komunikacije za konsistentno sporočilo, komunikacije, prilagojene ciljnim skupinam in dvosmernosti komuniciranja. Avtorja sta potrdila veljavnost omenjenega merskega instrumentain s tem postavila metodološko osnovo za nadaljnje raziskovanje na tem področju.

  • Katja Udir Mišič, Klement Podnar: Konceptualizacija marketinškega spleta mest

Pregledni znanstveni članek o konceptualizaciji marketinškega spleta mest Katje Udir Mišič in Klementa Podnarja nakazuje smiselnost uporabe koncepta marketinškega spleta na primerih manj pogosto uporabljenih objektih menjave oziroma pojavnih oblikah izdelkov, kot so na primer mesta. Avtorja opozarjata, da so spreminjajoči se konkurenčni pogoji na trgu povečali ozaveščenost in zanimanje za marketing mest. Prav elementi marketinškega spleta mest pa so, po mnenju avtorjev, tisti, ki lahko pomagajo pri doseganju konkurenčnih prednosti mest na področju pridobivanja naložb, razvoja turizma in razvoja skupnosti. Ugotavljajo, da je marketinški splet mesta dvonivojski konstrukt, ki se deli na strukturno in funkcionalno raven mesta, kar pa predstavlja tudi omejitev njunega preučevanja in hkrati predstavlja raziskovalni izziv v smislu oblikovanja merskega instrumenta in empiričnega preverjanja omenjenega dvonivojskega konstrukta.


Doc. dr. Matjaž Iršič, urednik 22. številke Akademije MM

Mednarodna standardna serijska številka Akademija MM (spletna izdaja): ISSN 2630-4368.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam