V decembru 2015 je izšla 25. številka revije Akademija MM, ki jo je uredila doc. dr. Mateja Bodlaj z ljubljanske Ekonomske fakultete. V Akademiji MM so štirje izvirni znanstveni članki, ki obravnavajo aktualna raziskovalna vprašanja v povezavi z različnimi trženjskimi vidiki in izzivi, s katerimi se srečujejo podjetja v današnjem času, kot so uspešna integracija digitalnih vsebin v trženjsko-komunikacijski splet podjetja, vpliv barve embalaže na zaznavanje značilnosti izdelka, vpliv poštene zavarovalne storitve na odnos med zavarovalnico in porabnikom, vplivi države izvora, kadar porabniki slabo poznajo tujo državo idr. Spoznanja avtorjev pomembno prispevajo k razvijanju teoretičnega in empiričnega trženjskega znanja v slovenskem prostoru, hkrati pa prinašajo pomembne implikacije za podjetja.

25. Akademija MM (PDF)

Sara Stojanovski, Urša Golob: DIGITALNE VSEBINE TRŽNIH ZNAMK IN PARTICIPACIJA PORABNIKOV

V prvem prispevku avtorici obravnavata zelo aktualno problematiko, povezano z digitalnimi vsebinami tržnih znamk in participacijo porabnikov. Avtorici predstavita celosten pogled na to, kako so novi mediji spremenili način uporabe digitalnih vsebin tržnih znamk in omogočili večjo participacijo porabnikov. V empiričnem delu proučita, kako uspešni so lastni mediji pri generiranju obiska v primerjavi s plačanimi mediji ter kakšna je hierarhija konverzij participativnih vedenj in kako je povezana z vrsto digitalnih vsebin. Njuna študija primera potrjuje, da digitalne vsebine v praksi postajajo vse pomembnejše, vendar pa je za uspeh ključnega pomena kombinacija plačanih, lastnih in prisluženih medijev. Prispevek je zelo relevanten za vsa podjetja, ki želijo z novimi mediji okrepiti odnos s ciljnimi porabniki.

Miran Grah, Maja Rožman, Damijan Mumel: VPLIV BARVE EMBALAŽE ČOKOLADE NA ZAZNAVANJE OKUSA IN TEKSTURE ČOKOLADE

Avtorji v drugem prispevku proučijo vpliv barve embalaže čokolade na zaznavanje okusa in teksture čokolade. Ugotavljajo, da je v znanstveni literaturi razmeroma malo empiričnih spoznanj o vplivu barve embalaže na zaznavanje prehrambenih izdelkov, kar še posebej velja na področju čokolad. V empiričnem delu predstavijo rezultate kvalitativne in kvantitativne raziskave. Z eksperimentom avtorji potrdijo, da barva embalaže vpliva na zaznavanje okusa in teksture čokolade. Ugotovitve njihove raziskave prinašajo relevantne implikacije ne samo za proizvajalce čokolad, temveč tudi za druga podjetja v prehrambeni dejavnosti in širše gledano za vsa podjetja, ki se soočajo z izzivi oblikovanja embalaže izdelkov.


Urban Šebjan, Domen Merc, Denis Rogan: VPLIV POŠTENIH ZAVAROVALNIH STORITEV NA KAKOVOST IN MOČ ODNOSA MED UPORABNIKI IN ZAVAROVALNICAMI

Avtorji obravnavajo zanimivo in zelo aktualno vprašanje o vplivu porabnikovega zaznavanja poštenosti zavarovalnih storitev na odnos med porabnikom in zavarovalnico. Čeprav gre za pomembno vprašanje, avtorji ugotavljajo, da je to področje še razmeroma slabo raziskano. V svoji študiji predstavijo in empirično potrdijo konceptualni model o vplivu poštenih zavarovalnih storitev na moč in kakovost odnosa med porabnikom in zavarovalnico. Njihove ugotovitve kažejo, da zaznana poštenost zavarovalne storitve močneje vpliva na kakovost odnosa med zavarovalnico in porabnikom. Predstavljena raziskava prinaša pomembne implikacije za zavarovalnice, saj poudarja pomen poštenih storitev pri pridobivanju in ohranjanju porabnikov.

Vesna Kuralt, Anja Mohorko, Mihael Kline: ZAZNAVANJE POTROŠNIKOV S ŠIBKIM POZNAVANJEM DRŽAVE IZVORA

V četrtem prispevku se avtorji osredotočijo na zaznavanje porabnikov s šibkim poznavanjem države izvora. Avtorji predstavijo konceptualni model, ki prikazuje povezanost med porabnikovo naklonjenostjo do tuje države, zaznanim tveganjem, podobo države in pripravljenostjo za nakup tujih izdelkov. Model empirično preverijo na vzorcu tujih respondentov v kontekstu Slovenije kot primera neuveljavljene države izvora. Rezultati kažejo različna modela učinkov (neuveljavljene) države izvora za anketirance z visoko in nizko stopnjo poznavanja Slovenije. Predstavljena raziskava potrjuje pomen čustev pri ocenjevanju podobe države izvora in prinaša svež pogled na proučevano tematiko. Ugotovitve so še posebej zanimive za slovenska podjetja, ki delujejo na tujih trgih.

Mednarodna standardna serijska številka Akademija MM (spletna izdaja): ISSN 2630-4368.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice