Upravnemu odboru Društva za marketing Slovenije v trenutni sestavi se v letu 2020 izteka triletni mandat, zato razpisujemo mesta za novo sestavo devetčlanskega upravnega odbora za obdobje 2020-2023. Vse zainteresirane vabimo, da se prijavite na razpis za člana upravnega odbora DMS z izpolnitvijo razpisne prijavnice. Za zamudnike smo razpis podaljšali do 15. januarja 2020. Podrobnosti o razpisu v nadaljevanju.

O kandidatih bomo odločali člani DMS na rednem letnem Zboru članov, v ponedeljek, 10. februarja.

RAZPIS ZA NOVE ČLANE UPRAVNEGA ODBORA DMS

Upravnemu odboru Društva za marketing Slovenije v sestavi Aleksandra Brank, Petra Čadež, Matjaž Grm, Lea Lipovšek, Nataša Mithans, Mitja Pirc, Alenka Potočnik Anžič, Jernej Smisl in Špela Žorž se v letu 2020 izteka triletni mandat, zato razpisujemo mesta za novo sestavo devetčlanskega upravnega odbora. Vse zainteresirane vabimo, da se do 15. januarja 2020 prijavite na razpis za člana upravnega odbora DMS.

Naloge upravnega odbora

Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja vsebinska in organizacijska dela ter vodi delo društva. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov. Člani upravnega odbora so odgovorni za izvedbo programa, razvoj novih aktivnosti in izpolnjevanje poslanstva društva. Član upravnega odbora mora poznati aktualno dogajanje na področju marketinga in poslovnega sveta, imeti širino marketinškega in poslovnega znanja, večletne izkušnje in poznanstva v poslovnem svetu. Več o nalogah upravnega odbora in delovanju Društva v statutu.

Pravice in dolžnosti članov upravnega odbora

S pridobitvijo naziva člana upravnega odbora pridobi član tako pravice kot tudi dolžnosti. Član ima pravico, da se udeležuje sestankov upravnega odbora in na njih aktivno sodeluje ter zahteva vse potrebne informacije za delovanje v upravnem odboru. Upravni odbor se povprečno sestane desetkrat letno, pri čemer je dolžnost članov, da so prisotni na vsaj 70 % sestankov upravnega odbora v enem letu.

Član upravnega odbora mora odgovorno opraviti naloge, ki jih sprejme v okviru svojega delovanja v Društvu. V času svojega mandata mora sodelovati vsaj pri dveh projektih na leto. Aktivno mora skrbeti za ugled in promocijo Društva v strokovni in širši javnosti ter izkazati samoiniciativnost z aktivnostmi, ki bodo povečale strokovnost, ugled in dobrobit Društva. Od članov upravnega odbora se pričakuje vpetost v aktivnosti in aktivno sodelovanje pri delovanju Društva.

Članstvo v upravnem odboru je čast in hkrati odgovornost za določanje in izvajanje vizije osrednjega strokovnega akterja na področju marketinga v državi ter skrb za razvoj stroke v Sloveniji. 

Društvo za marketing Slovenije v središče svojega delovanja postavlja člana in z mislijo na skupno dobro za člane in stroko skrbimo za prenos znanja ter razvoj marketinške stroke, zato morajo člani upravnega odbora pri svojem delovanju v okviru DMS upoštevati interese članov in Društva samega ter jih prioritizirati pred lastnimi koristmi in samopromocijo. Več o delovanju upravnega odbora v Poslovniku o delu upravnega odbora.

PRIJAVA

Prijavo izpolnite v obrazcu, ki ga najdete na koncu razpisa, in smo ga za zamudnike podaljšali do 15. januarja 2020 in jo pošljite na info@dmslo.si. Prijavi priložite tudi fotografijo. Jasna vizija delovanja Društva daje prednost pri izboru. Seveda mora biti član UO tudi redni član Društva za marketing Slovenije. 

Volilna komisija

Vse prijave bo pred volitvami pregledala tričlanska volilna komisija, ki bo presodila, ali so skladne z razpisnimi pogoji za kandidaturo v upravni odbor. Komisija lahko prijavo zavrne ali potrdi na podlagi razpisnih pogojev ali drugih znanj, iz katerih je razvidno, da bi prijavljeni  kandidat lahko deloval v nasprotju z interesi Društva, zapisnimi v statutu ali Poslovniku o delovanju upravnega odbora. Kandidati bodo potrditev o sprejeti kandidaturi dobili najpozneje do 20. januarja 2020.

Volitve

O izboru kandidata bomo med prijavljenimi kandidati, ki jih bo potrdila tudi volilna komisija, odločali člani DMS na Zboru članov, v ponedeljek, 10. februarja. Vsak prijavljeni kandidat bo imel na Zboru možnost dvominutne predstavitve. Novi člani upravnega odbora bodo svoj mandat nastopili v februarju 2020 na prvem sestanku upravnega odbora DMS.

RAZPISNI POGOJI:
  • Kandidat potrdi prijavo z izpolnitvijo prijavnega obrazca (najdete ga ob koncu tega razpisa), ki ga pošlje na info@dmslo.si do 15. januarja 2020.
  • Na razpis naj se prijavijo kandidati, ki imajo željo po angažiranem in odgovornem delu v ekipi z ostalimi člani upravnega odbora.
  • Kandidat naj ima vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja marketinga.
  • Kandidat v kratkem življenjepisu izkazuje širino marketinškega in poslovnega znanja.
  • Kandidat priloži vsaj 2 kontakta obstoječih članov DMS, ki lahko kandidata priporočita.
  • Prijava naj vključuje do 2.500 znakov besedila o viziji razvoja Društva.
  • Na razpis se lahko prijavijo redni člani Društva za marketing Slovenije. Član DMS mora imeti poravnano članarino za tekoče leto.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice