V mesecu varčevanja smo preverili, ali prebivalci Slovenije varčujemoin na kakšen način ter koliko se zadolžujemo. Jesenska izdaja Trženjskega monitorja DMS torej razkriva varčevalne navade in izkušnje s krediti Slovencev. Raziskavo Trženjski monitor DMS izvaja Društvo za marketing Slovenije v sodelovanju s partnerjem, družbo za trženjsko svetovanje in raziskave Valicon.

KAKO VARČUJEMO

Več kot polovica (57 %) slovenskih gospodinjstev vsaj občasno varčuje, več kot desetini (15 %) pa primanjkuje sredstev za pokrivanje osnovnih stroškov, kar predstavlja 92.000 gospodinjstev, če odstotek preračunamo na celotno slovensko populacijo.


Rezultati v nadaljevanju se nanašajo na navade posameznikov, ki so jih navajali anketiranci zase osebno (ne za gospodinjstvo).

VARČEVALNO-NALOŽBENE NAVADE


Podobno kot na nivoju gospodinjstev, je tudi stanje med posamezniki: 55,5 % vprašanih varčujeoziroma nalaga denar na vsaj enega od navedenih načinov.

Med različnimi možnostmi varčevanja in naložb še vedno prevladuje varčevanje na banki - tam varčuje četrtina vseh vprašanih (25 %). 15 % vprašanih varčuje doma, sledijo varčevanja v obliki zavarovanj.

Če sodimo pa nameri, se bo varčevanje povečalo: 67,5 % vprašanih navaja, da bodo v prihodnje varčevali ali nalagali denar na vsaj enega izmed navedenih načinov. Povečal se bo:

  • delež varčevanja doma,
  • delež nakupa žlahtnih kovin,
  • nekoliko tudi delež varčevanj na banki.

Tisti, ki varčujejo, to počnejo predvsem iz dveh razlogov: za varnost v prihodnosti (51 %) ter za nepredvidene stroške in nakupe (47 %).

  • Slaba četrtina varčuje tudi zato, da si lahko kaj privošči.
  • Slaba petina varčuje za predvidene večje stroške.
  • Za dopust varčuje 14 % vprašanih varčevalcev.
  • Le desetina varčuje za rešitev stanovanjskega problema.


KAKO SE ZADOLŽUJEMO


Ključni poudarki:

  • Slaba petina vprašanih (19 %) je v zadnjih 6 mesecih najela kredit oziroma si izposodila denar, med njimi dobra polovica (56 %) gotovinski kredit pri banki.
  • Skoraj dve tretjini vprašanih (65 %) sta kredit vzeli načrtno, petina pa zaradi dobre priložnosti za nakup.
  • Več kot tretjina je kredit najela za nakup ali obnovo doma, za ta namen je največ vprašanih prav tako najelo gotovinski kredit.

16 % vprašanih razmišlja, da bi bančni kredit najelo v naslednjih 6 mesecih. Med njimi bi se dobra tretjina odločila za gotovinski kredit pri banki, slaba tretjina pa razmišlja o stanovanjskem kreditu, kar je bistveno več od deleža stanovanjskih kreditov v preteklih 6 mesecih (stanovanjski kredit je najela slaba desetina vprašanih).

Razširjeno poročilo, ki vključuje tudi primerjave rezultatov z začetka leta 2015, je na voljo ČLANOM Društva za marketing Slovenije.

Raziskava je bila izvedena v začetku oktobra 2015 na reprezentativnem vzorcu slovenske populacije v starosti od 15 do 65 let, velikost n=529, z metodo spletnega samoanketiranja (CAWI), med člani spletnega panela Jazvem.si družbe Valicon.

Namera odraža percepcijo vprašanih o njihovem prihodnjem ravnanju, ki navadno odstopa od realiziranega ravnanja in je odvisna od okoliščin, ki bodo šele nastale, zato ta napoved ne odraža nujno stanja čez pol leta. Bolj kot dejansko prihodnje ravnanje odraža aktualno razmišljanje ljudi in njihov odziv na doživljanje trenutnega stanja.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice