Nagrada Marketinška odličnost nagrajuje tista podjetja, ki znajo dokazati, da je za poslovno odličnost podjetja v veliki meri odgovoren marketing.
KAJ JE MARKETINŠKA ODLIČNOST?

Marketinška odličnost je to, da je marketing odličen skozi celoten marketinški proces in pomeni:

 • Odlično poznavanje trga
 • Razumevanja uporabnika in kupca, zakaj smo njegova prva izbira
 • Dobro razumevanje lastnih prednosti, kje smo boljši od konkurence …
 • Pozicioniranje na trgu - Definiranje ciljnih segmentov
 • Postavitev osebnosti in strategije blagovne znamke, ki zagotavlja dolgoročno rast
 • Odlična implementacija strategije na trgu
 • Na koncu: spremljanje ustvarjanja vrednosti in zastavljenih ciljev oziroma rezultatov
Nasvet Petre Čadež: Zame je marketinška odličnost, da se skozi projekt, ki ga prijavljate, da je marketing imel ključno vlogo. Ne, da je marketing pisal prijavo, ampak, da se tudi iz prijave vidi, da je podjetje usmerjeno h končnemu uporabniku. To je ena od najpomembnejših stvari, ki jih je v prijavi dobro videti.
Odličnost pomeni biti najboljši v okoliščinah, v katerih delaš.

➔ ROK ZA PRIJAVE: 7. 5. 2023

PRAVILA PRIJAVE
 • Prijavijo se lahko projekti, ki so potekali v obdobju med 1. 1. 2022 in 1. 4. 2023.
 • Prijavijo se lahko projekti, ki še potekajo, v tem primeru je potrebno v prijavi opisati vmesne rezultate.
 • Prijavljen projekt je lahko regijski oz. se je izvajal na več trgih, Slovenija mora biti nujno eden od teh trgov.
 • Projekt se lahko prijavi v več kategorij, v tem primeru mora biti prijava in opis projekta prilagojen na posamezno kategorijo.
 • Za prijavo je potrebno izpolniti strukturiran vprašalnik, 2 različna vprašalnika.
 • Oddaja prijave do 7. maj 2023 na info@dmslo.si.
POSTOPEK IZBORA NAGRADE

Projekte lahko prijavite v eno od 4 kategorij:

1. ODLIČNOST MARKETINŠKE STRATEGIJE

V to kategorijo sodijo najbolj celoviti marketinški projekti, ki zajemajo širši spekter marketinških aktivnosti in razmišljanja, popis marketinškega delovanja. Marketinška naravnanost se torej izraža tako v poslovni strategiji podjetja kot tudi skozi dejansko delovanje podjetja.

 • Repozicioniranje
 • Nova strategija
 • Customer centric

Razvidno mora biti, da je marketing zelo pomembno gonilo razvoja podjetja.  

2. ODLIČNOST TRAJNOSTNEGA DELOVANJA

Trajnostno delovanje mora biti sestavni del strategije vsakega podjetja. Praviloma je marketing srce trajnostnega razvoja, ki spodbuja vedno nove korake naprej. V to kategorijo torej prijavite projekte, ki imajo izrazito trajnostno usmeritev s pozitivnimi družbenimi in/ ali okoljskimi učinki ter se pozitivno odražajo tudi na poslovanju.

Lahko gre za posamezne interne, B2B ali B2C projekte ali inovacije, lahko pa prijavite tudi celovito strategijo trajnostnega razvoja podjetja.

3. MARKETINŠKA ODLIČNOST KOT ODZIV NA IZREDNE OKOLIŠČIN

Projekte, ki jih prijavite v to kategorijo, odlikuje odlično obvladovanje posebnih okoliščin. Gre za odličen odziv marketinga na posebne razmere, kot so nov konkurent na trgu, znaten dvig cen surovin, spremembe v celotni panogi, družbeno dogajanje, ki vpliva na odločitve ljudi, združevanje ali prevzemi podjetij, izguba dela trga ... Sem sodijo torej projekti ali rešitve, ki jih je podjetje izvedlo kot odgovor na posebne okoliščine.

 • Izvedba virtualne konference
 • Podpora lokalnega gospodarstva
 • Online izobraževanje otrok

Marketing mora biti gonilo spremembe, odziva na posebne okoliščine. Predstavite projekte ali rešitve, ki so nastale kot odgovor na te spremembe.

4. ODLIČEN KORAK PRED DRUGIMI

 • NOVOST/INOVACIJA NA ENEM OD 7P - Prijavi se lahko nov izdelek, nova storitev, nov prodajni kanal, nov geografski trg, nova ciljna skupina, nov format trgovine, nova uporabniška izkušnja. PRIMER: nov način plačevanja, na novo uvedena podpora uporabnikom …
 • NOV POSLOVNI MODEL - Projekti, ki so odkrili nove prihodkovne vire, uvedli nov način obračunavanja za boljše rezultate ipd. PRIMER: nov cenovni model, novo partnerstvo, novi prihodkovni viri …
 • TRANSFORMACIJA / OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV - Transformacija ali optimizacija procesov v podjetju skozi katerega koli od 7P-jev, pri čemer je bil marketing gonilo sprememb ali podpora pri izvedbi. PRIMER: razvoj kompetenc, nadgradnja procesov, vpeljava novih orodij, vpeljava novih tehnologij …
  - Odličnost uporabniške izkušnje, Telekom Slovenije
  - Elan Voyager, prve zložljive, vsestranske karving smuči na svetuŽ
  - Nova revolucionarna embalaža, novo partnersko sodelovanje …

Projekti, ki jih lahko opišete z besedo 'novo', 'narejeno drugače'.

Celoten posnetek delavnica, kjer lahko izveste koristne nasvete za prijavo, si lahko ogledate na našem YouTube kanalu.
PRIJAVNICA

VLOGA MARKETINGA V PODJETJU (LE ZA 1. KATEGORIJO)

Za boljše celovito razumevanje vloge marketinga v vašem podjetju opišite, kako se marketing uveljavlja na ravni korporativne strategije, katere so odgovornosti marketinga, kako marketing sodeluje pri strateških odločitvah podjetja, s katerimi oddelki v podjetju marketing tesno sodeluje, kako inovativna je vaša marketinška strategija, kako strateško pristopate h kreativnosti ter kako skrbite za prenos marketinške miselnosti znotraj podjetja.

 • Kakšna je funkcija in odgovornost marketinga v podjetju?
 • Kje je v odnosu s prodajo?
 • Kdo definira cenovno politiko?
 • Sodeluje marketing pri strategiji podjetja - pri ključnih odločitvah, vstopih v nove kategorije, trge, odločitvah o blagovni znamki?
 • Ali marketing vodi strategijo, odloča, kje bo podjetje čez pet let?
 • Je marketing zares povezovalec, dirigent med posameznimi funkcijami?
 • Je marketing odgovoren za implementacijo strategije na trgu?

A. IZHODIŠČNI IZZIV (OSTALE TOČKE V VSEH OSTALIH PRIJAVAH)

Izhodiščni izziv, s katerim ste se soočali pred začetkom projekta: opis vašega produkta oz. storitve v odnosu do kategorije, konkurence, uporabnika, kaj se je dogajalo na trgu, kakšne raziskave ste opravili, kaj ste z njimi ugotovili …

B. DIAGNOZA

Podrobno opišite vaše poslovno okolje, v katerem delujete, na način, da bodo člani komisije lahko razumeli delovanje vašega trga: industrijo, kategorijo, konkurenco …, kakšna je vaša pozicija na trgu, kdo je vaša ciljna skupina. Diagnoza se lahko nanaša na celotno vašo strategijo ali na produkt, ki ga prijavljate.

C. CILJI

Opišite natančne cilje projekta in ključne kazalnike za merjenje ciljev, navedite začetno stanje kazalnikov pred projektom in želeno stanje. Kazalnike lahko navedete z absolutnimi vrednostmi, z indeksi glede na preteklo obdobje, z deleži. Če se v procesu zgodijo nepredvidene situacije, je pomemben vaš odziv na to situacijo. Četudi se je zgodilo, da je bilo zaradi spremenjenih okoliščin projekt obrniti v drugo smer, lahko takšne stvari razložite.

D. IDEJA

Kratek in jasen opis ideje, na kateri je temeljila vaša strategija. Kako ta ideja odgovarja na ključni izziv? Lahko gre za uvid, ki je nastal na podlagi opravljenih analiz. Ne opisujte še rešitve in strategije.

E. Go-to market STRATEGIJA

Strategija se loči od izvedbe/taktike in aktivnosti, ki jih izvajate in se opišejo pod točko F.

F. IZVEDBA/TAKTIKE

Uporaba različnih marketinških orodij, opis posameznih taktik. Sodelovanje z drugimi oddelki v podjetju: razvoj, prodaja, nabava, HR …

G. REZULTATI

Opišite stanje pred in po projektu, lahko tudi v kontekstu situacije na trgu. Rezultati naj bodo jasno prikazani. Navedite že prejete nagrade za projekt.

Državno prvenstvo v marketingu. Prijavite vaše delo na Marketinško odličnost do 7. maja!

NASVETI ALENKE JANČAR IZ PRAKSE

Zavarovalnica Triglav je veliki zmagovalec nagrade MARKETINŠKA ODLIČNOST za leto 2019, pred tem pa so se že trikrat potegovali za nagrado. Leta 2019 je bila za prijavitelje organizirala delavnica, in Alenka Jančar je po tem dejala, da je šele na tej delavnici spoznala, kako je treba napisati (zmagovalno) prijavo. Ta mora biti strukturirana, a oblikovana tako, da ne odgovarjaš toliko na posamezno vprašanje, kot povezuješ vse zapisano v zgodbo.

1. Prvi koraki pri pisanju prijave

 • Pravočasna priprava, pregled in razdelitev pridobivanja podatkov. Pripravite si načrt pisanja prijave, preglejte, katere podatke že imate na voljo, katerih ne.
 • Nujna vključitev ostalih področji in kolegov, da pridobite potrebne podatke.
 • Sprva popišete vsebine in dele prijave, ki so manj zahtevni, kompleksnejše ohranite za naslednjo fazo. Pisanje traja več dni in naj bo strnjeno.
 • Na koncu naj prijavo pregleda še neodvisna oseba, ki ni vpeta v proces, a pozna sistem prijav ter jo v celoti prebere.
"Ob prejšnjih prijavah sem se spraševala, zakaj so podatki o tržnem deležu tako pomembni za komisijo. Pomembno je, da komisija dobi uvid v vašo pozicijo na trgu in kakšno vlogo ima marketing – to so bile ključne usmeritve zame." Alenka Jančar

2. Opis in predstavitev vloge marketinga v podjetju

 • Predstaviti je treba celotno funkcijo marketinga: kdaj in kje je nosilec, kdaj je implementirana funkcija, s kom vse sodeluje in na kakšne načine.  
 • Navesti tudi ali marketing sodeluje pri oblikovanju poslovne strategije, koliko in na kakšen način. Ali sodeluje in kako pri razvoju in konsolidaciji produktov.
 • Kakšno vlogo ima marketing v celotni družbi, kakšen ima odnos z vodstvom, kako z njim sodeluje.
"Marketing je v Zavarovalnici Triglav prisoten v več plasteh, pojavlja se pri pripravi poslovne strategije, je močan koordinator in potiska naprej vse inovativne pristope, ne samo na področju marketinga. Pomembno vlogo ima pri (pre)oblikovanju produktov, na področju izobraževanj, tudi interne javnosti, sooblikuje znamko zavarovalnice kot delodajalca. In vse to smo popisali v prijavi." Alenka Jančar

3. Kako v prijavi pokazati, da izstopate? Kako poudariti vašo inovativnost?

 • Inovativnost predstavite na različnih nivojih marketinga  
 • Inovativnost na različnih nivojih, od digitalnega poslovanja
 • Biti vodilni na trgu, pomeni nenehno uvajanje novosti, preizkušanje in testiranje.
"Predstavili smo konkreten primer -  nov pristop k oglaševanju življenjskega zavarovanja, kjer smo na podlagi analiz nakupnih namer in življenjskih stilov definirali ključne mejnike v življenju posameznika (rojstvo otroka, selitev na svoje, poroka, smrt bližnjega …) in na podlagi tega pripravili celoten ekosistem kampanje, ki je med drugim vključevala tudi pomoč prodajnikom. Inovativen je bil tako nagovor kot odnos zaposlenih do strank." Alenka Jančar

4. Kdo v podjetju naj napiše prijavo in katere sodelavce za to potrebuje? Ali vključiti agencijo?

 • Oseba, ki ima širino same izvedbe projektov tako na strateškem kot izvedbenem nivoju
 • Zelo dobro je, da zna koordinirati, saj je v pripravo priprave treba vključiti tudi druge sodelavce (vsaj zaradi zagotavljanja potrebnih podatkov)
 • Oseba naj bo vztrajna
 • Poudarek je na vsebini, ne vizualnih gradivih.
 • Agencija lahko sodeluje pri prijavi oziroma prijavo izpolni, če tako želi naročnik, ki pa mora agenciji v tem primeru zagotoviti vse potrebne podatke, da bo prijava lahko kakovostno spisana.
"Komisije nismo vključevali, saj gre prijava precej v drobovje, globoko v poznavanje marketinga v organizaciji oziroma celotni skupini. Vsakič smo prijavo pisali interno, pomagali pa smo si s kolegi, ki so nam posredovali izseke posameznih projektov." Alenka Jančar

5. Ključni, prvi poudarki v prijavi, da komisija razume kontekst v katerem je vaše podjetje

 • Dobro je treba predstaviti industrijo in poslovno okolje, v katerem podjetje deluje
 • Opisati izzive industrije
 • Opisati tržne deleže, pozicije na trgu, konkurente, odnos do konkurentov …
 • Če je podjetje vodilno na trgu, deluje drugače
 • Pri opisovanju določenih projektov se ne spuščajte v podrobnosti, ampak ohranite opis na ravni konteksta
"Dobro je predstaviti vse izzive industrije, kamor je vključena tudi regulativa, saj je pomembno, da strokovna komisija razume kontekst, v katerem deluje vaše podjetje. Eden od naših izzivov je zagotovo, da nimamo vsakdanjega stika s strankami, kot na primer v trgovini, zato so mobilne aplikacije zagotovo odgovor na ta izziv." Alenka Jančar

6. Katere podatke potrebujemo in kje jih dobimo? Kako jih predstavimo?

 • Tržni delež, deleži glede na segment B2B-B2C itd. naj se navaja absolutno. Ni potrebno, da gre za konkretne podatke, pomembno je, da podatek ponuja pravilni oris, in na podlagi tega komisija razume, kako je vaše podjetje pozicionirano na trgu.
 • Podatke lahko pridobimo pri odvisnih družbah, posameznih oddelkih, kontrolingu, BI, klicnih centrih, skrbnikih produktov, v letnem poročilu ipd.
"Če kdaj podatki, ko oddajate prijavo, niso povsem ažurni, sem sama dodajala podatek o tem, na kateri dan je podatek veljal." Alenka Jančar

7. Izzivi pri prikazu rezultatov?

 • Jasen prikaz rezultatov
 • Prikaz ciljev, kaj se je v vmesnem času dogajalo, ali so rezultati v skladu s cilji …
"Legitimno in pravilno je, da se pojasni, kaj vse je v mesnih fazah lahko vplivalo na končni izidi (spremembe, preobrati, ovire, argumenti itd.)" Alenka Jančar

8. Kaj podjetje odnese od pisanja prijave?

 • Pisanje prijave ti da vpogled, predstavlja refleksijo, kje delaš dobro, kje se lahko še kaj dopolni, kje je treba šele začet ali kaj spremenit
 • Vsaka nagrada je tudi spodbuda in ponos za naprej, za posameznika in ekipo ter tudi podjetje.
 • Prejete nagrade so lahko pomembne tudi investitorjem, podjetja jih pogosto objavljajo v letnih poročilih.
 • Prinašajo ugled podjetju, ki ga ima za splošno ali poslovno javnost.
 • Gre tudi za doprinos in vračanje marketinški stroki. Delitev znanja, učenje drug od drugega.
"Sama sem se iz pisanja prijave naučila, da so podatki večino časa razpršeni, kar je normalno na številčnost aktivnosti – želeli bi imeti podatke ves čas na enem mestu." Alenka Jančar

9. Usmerjenost na kupca - kako to predstaviti?

 • Vključimo nenehne analize, s katerimi to spremljamo
 • Predstavimo, kaj vse so orodja, procesi in prakse, s katerim to analiziramo in nato tudi izvajamo ukrepe za izboljšanje.
"Biti prisoten na trgu več kot 120 let pomeni, da nismo le inovativni, ampak, da moramo nenehno razvijati in prilagajati storitve glede na življenjski stil, ki ga stranka živi in želi. Torej ji danes nudimo storitev, ki jo stranka potrebuje." Alenka Jančar
ZAKAJ NAPISATI PRIJAVO?
 • Enkratna priložnost, da pregledate lastne aktivnosti in premislite, kaj ste naredili dobro in kaj bi lahko bolje oziroma kje so še vaše priložnosti. To je pomembno tako za podjetja kot tudi za zaposlene v podjetju.
 • Prijava je odličen pregled, katera področja je potrebno urediti, nadgraditi, da postanete marketinško odlično podjetje. Prijava je lahko celo temelj nadaljnje marketinške strategije.
 • Bodite ponosni na svojo inovativnost in dosežke ter jih proslavite s svojo ekipo.
 • Nagrada je odličen način za pozicioniranje marketinga znotraj podjetja in okrepitev internega ugleda.
 • Predstavite svoje izvrstne projekte in delite odlične marketinške primere iz prakse.
 • Povečajte vašo prepoznavnost v stroki in z nagrado prepričajte nove sodelavce, partnerje in stranke.
 • Že s samo prijavo izboljšajte vzdušje v ekipi, vsaka nagrada pa je še posebna motivacija za celotno ekipo.
STROKOVNA KOMISIJA
 • Petra Čadež (predsednica strokovne komisije), direktorica marketinga, SPP delikatesni namazi, Atlantic Droga Kolinska
 • Mojca Avšič, Direktorica marketinga in uporabniške izkušnje, Petrol
 • Jure Bohinc, Direktor marketinga, A1
 • Živa Čižman, Podpredsednica marketinga, Outfit7
 • mag. Leon Korošec, Direktor zimske divizije in podpredsednik skupine Elan
 • Andrej Krajner, Direktor komunikacij, NLB d.d.
 • Viktorija Radojević Mavrič, Izvršna direktorica marketinga in razvoja, Skupina Mercator
 • dr. Vesna Žabkar, Redna profesorica za področje trženja, Ekonomska fakulteta UL
 • Špela Žorž, Direktorica, SHIFT
Strokovna komisija za nagrado Marketinške odličnosti.
"Strokovno komisijo sestavljajo strokovnjaki na svojih področjih, ki prihajajo iz različnih industrij – vaše podjetje morate res zelo dobro predstaviti, da si bodo člani strokovne komisije znali predstavljati, kje in kako delujete."  Tanja Kavran
DELO KOMISIJE IN POSTOPEK IZBORA
 • Komisija izmed vseh prispelih prijav izbere do 3 finaliste v posamezni kategoriji in izmed vseh finalistov izbere zmagovalce kategorij.
 • Komisija lahko podeli vse nagrade, lahko pa po svoji oceni v posamezni kategoriji nagrade ne podeli.
 • Komisija lahko prijavljeni projekt po svoji presoji prestavi v drugo kategorijo.
 • Komisija ima možnost podeliti tudi posebno nagrado.
 • Komisija med vsemi zmagovalci izbere tudi najboljši projekt, ki mu podeli veliko nagrado za marketinško odličnost.
 • Svečana podelitev nagrad bo 30. maja 2023 na Slovenski marketinški konferenci v Portorožu.
NASVETI PETRE ČADEŽ, KAKO PREPRIČATI STROKOVNO KOMISIJO

Kako si s pripravo odlične prijave povečati možnosti za osvojitev nagrade? Na kaj je pozorna strokovna komisija?

1. V DMS zagovarjamo in širimo miselnost, da je marketing vse, kar je povezano s trgom in uporabniki, kupci in da marketing močno presega okvirje oglaševanja. Pri prijavi (vsaj v 1. kategorijo - ODLIČNOST MARKETINŠKE STRATEGIJE) je ključno, da jasno prikažete, da se marketing obravnava kot strateška funkcija in da je marketing soudeležen pri strateških odločitvah podjetja ter soustvarja poslovno strategijo.

2. Izstopajo tiste prijave, ki jasno prikažejo, da podjetje natančno razume pomen marketinga in ki dokažejo, da je marketing gonilo dobrih poslovnih rezultatov. Ključno je, da pokažete, da je marketing vključen v odločitve in da razume poslovni kontekst.

3. Pomembno je, da dobro opišete svoje podjetje in panogo, v kateri deluje, kar članom komisije pomaga pri razumevanju konteksta, izzivov in trgov, na katerih podjetje deluje. Člani komisije ne poznajo delovanja podjetja in posebnosti branže, zato jih zares natančno opišite, saj lahko ključno vplivajo na presojo.

4. Člani komisije imajo za pregled posamezne prijave na voljo približno eno uro časa, zato jim olajšajte delo s pripravo grafikonov in tabel. Pri prijavi je potrebno izkazati tudi analitičnost in pokazati, kaj marketing pomeni v številkah.

5. Svoje delo oz. projekt predstavite čim bolj jasno in pregledno, da komisija česa ne spregleda.

6. Komisija pri izboru ne ocenjuje, ali je podjetje veliko, kar kaže tudi velik raznolik nabor finalistov iz preteklih let. Podjetje mora skozi prijavo pojasniti, da ima omejen proračun, a da v sklopu razpoložljivih sredstev dosega svoj maksimum. Če pri tem pokaže še inovativne pristope, potem je to prednost.

"Pisanje prijave je zahtevno, a ne tako zelo, da marketingaši ne bi opravili izziva. Temeljit razmislek o svojem delu, preteklih projektih, tako ali tako opravljamo redno, izvajamo analize, odločamo se, da bomo nekaj storili drugače, lansirali nov produkt. To pomeni, da strateški uvid že obstaja, prijava od nas zahteva le, da ga strnemo. Strokovna komisija mora razmeti vašo industrijo, vašo kategorijo, vašo pozicijo, kako močno je konkurenčno okolje, v katerem delujete. Iz prijave mora biti razvidno, da je bil marketing gonilna sila. Pri tem ni pomembno, kako veliko je podjetje, kako velik, če sploh, marketinški oddelek ima. Pri ciljih pazite na to, da ne bodo postavljeni zgolj zavoljo prijave na razpis. To se zelo hitro vidi. Pri rezultatih se oprite na prej opredeljene cilje. Komisija se zaveda sezonskosti določenih industrij. Bodite pazljivi, da predstavite celovite rezultate, ne zgolj nadpovprečnih v kratkem najmočnejšem obdobju." Petra Čadež
ZADNJI NAPOTKI TANJE KAVRAN
 • Iz prijave naj bo jasno razviden strateški pristop do marketinga v podjetju – kako se marketinška strategija in cilji prepletajo s poslovnimi cilji in izzivi ter kako so v skladu s tem zasnovane marketinške aktivnosti.
 • Dodatna prednost je, če je iz prijave razvidno, v kakšnem odnosu sta marketing in vodstvo podjetja ter kako so marketinški cilji in aktivnosti povezani s strateškimi poslovnimi cilji podjetja.
 • V prijavi so predstavljene vse ključne osnove za razlikovanje in prednosti na trgu, katere aktivnosti so najpomembnejše in prispevajo k uspehu podjetja. Prisotna je inovativnost, lahko tudi drznost prijemov in pristopov.
 • Pomemben del prijave je usmeritev v porabnika, ki se izkazuje skozi konkretne aktivnosti, informacijske podlage za odločanje in znanje o trgu, prodajnih kanalih, interakciji s produktom in potrošnikom. – da delate tisto, kar je dobro za trg, kar trg od vas pričakuje, če se to večkrat poudari, ni nič narobe
 • Poudarek je na uspešnih praksah, drugačnosti, novih idejah, poznavanju kupca in kako z vedno novimi in inovativnimi rešitvami odgovarjate na njegove potrebe.
 • Prikažite, kako upravljate z različnimi kanali in kako zagotavljate celostno uporabniško izkušnjo za stranke na vsaki točki njihove nakupne poti.
 • Marketing ima v odličnih podjetjih povezovalno vlogo med ključnimi funkcijami. Zelo pomembno je poudariti in pokazati dobre prakse v upravljanju interne dinamike delovanja, sodelovanje in sorazvoj med funkcijami.
 • Prikažite konkretne rezultate – kaj ste izmerili, kako ste v skladu s temi meritvami prilagodili svoje aktivnosti, kako ste se odzvali na spremembe.
 • Izstopajo prijave, v katerih je zaznati visoko stopnjo poznavanja področja, celovitost razumevanja tržnega okolja, ciljnih skupin, učinkovitosti aktivnosti – v teh prijavah so razlage podrobne, prisotni relevantni grafični prikazi ...

"Dodatne točke bo prinesel opis, kako marketing sodeluje pri pripravi celotne strategije podjetja. Pri opisu usmeritve v uporabnika opišite, da delate tisto, kar je dobro za trg, kar trg od vas pričakuje. Nič ni narobe, če se to večkrat poudari." Tanja Kavran

Prijavnica za nagrado MARKETINŠKA ODLIČNOST 1. kategorija

Prijavnica za nagrado MARKETINŠKA ODLIČNOST 2., 3. in 4. kategorija

VČLANI SE

Rok prijave za Marketinško odličnost je 7. maj 2023. Več o Marketinški odličnosti si lahko preberete TUKAJ.

Povezane teme

No items found.

Drugi zapisi na temo

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam